МИКЦ

                  МИКЦ СИЛИСТРА, 2017

 

 

 

ПАРТНЬОРИ


НЧ „Доростол-1870”, гр.Силистра
- предоставя офис за екипа и консултации,
на III етаж в Младежки дом;  
·    осигурява специалисти за младежки инициативи;


СНЦ”Паралел- Силистра”
·    Осигурява лектори: Диана Бебенова- Николова, Борислав Ганев
·    Екипът на СНЦ” Паралел- Силистра” провежда обучения и образователни инициативи за младежи от малки населени места;


СНЦ”Младежки свят”
Осигурява консултанти :
·    Психолог - Цветелина Василева
·    Социален педагог- Петинка Нейчева
·    Специалист счетоводител -Детелина Великова
·    Здравен консултант- д-р Румяна Манева


С  ПОДКРЕПАТА НА:
Областна администрация Силистра
Община Силистра
Община Кайнарджа
Обединен Детски Комплекс, гр.Силистра
Предоставя зала №1:
•     за информационни и дискусионни срещи;
•    срещи на Ученически парламент и младежки групи;
•    осигурява лектори за тренинги с младежи;


ДЕЙНОСТИ:
•    Консултиране на младежи
•    Обучения на младежки групи
•    Информационни срещи за младежки програми,
•    Национална мрежа МИКЦ


ЦЕЛЕВА ГРУПА  
•    Младежи от община Силистра, община Кайнарджа, община Ситово
•    Младежи, на възраст от 15г. до 19г.
•    Младежи от малки населени, труднодостъпни места
в област Силистра
•    Младежи, невключени в обучение или в заетост


ЕКИП НА ПРОЕКТ “МИКЦ СИЛИСТРА”
•    Ръководител : Маргарита Любомирова
•    Консултант-психолог: Цветелина Василева
•    Социален пепагог: Петинка Нейчева
•    Здравен консултант : Д-р Румяна Манева
•    Експерти от НЧ”Доростол-1870” :
•    Специалист интернет сайта  МИКЦ : Йорданка Димова
•    Специалисти младежки инициативи : Тихомир Лефтеров
•    Младежки работник : Ирена Владимирова
•    Обучители:  Професор д-р Димитрина Каменова
•    Докторант Диана Бебенова- Николова
•    Експерт Младежки дейности:
•    Надежда Неделчева, МИКЦ-Добрич
•    За Младежка сцена : Адриана Мумджиева , Христо Христов
•    За практически занимания “Спорт и здраве” : Ясен Неделчев


ПОЛЗИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МЛАДЕЖИ
•    достъп до полезна информация от сайт МИКЦ
•    достъп до услуги МИКЦ- обучения,
•    консултации, младежка сцена
•    мотивиране за включване в обучение
•    мотивиране за заетост
•    мотивиране за активност, включване в младежки програми
•    услуги по местоживеене за младежи от малки населени места

МИКЦ МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

МИКЦ Силистра се реализира с подкрепата на: